• WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

  Dnia 21 marca 2018r. o godz. 17 00 

  w Remizie OSP Sątopach-Samulewo

  odbędzie się

  organizacyjne spotkanie z rodzicami

  w sprawie wycieczki do Zakopanego.

  Serdecznie zapraszam rodziców jak i uczniów - uczestników wycieczki.

  Agnieszka Koziatek

 • OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE KONKURSU - KANGUR

  Uczniowie biorący udział w konkyrsie Kangur Matematyczny przychodzą jutro do szkoły na 8:50.

  Konkurs odbędzie się w budynku szkoły!!!

  Proszę zabrać ze sobą czarny długopis lub ołówek!

 • DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE

   

  8 marca w całej Polsce obchodzony jest Dzień Kobiet. W tym szczególnym dniu nie zapomnieliśmy również o naszych wspaniałych kobietach. Samorząd Uczniowski przygotował słodki poczęstunek dla najmłodszych dam, a dla tych odrobinę tylko starszych po kwiatku. Chłopcy z  każdej klasy dodatkowo przygotowali niespodzianki dla swoich dziewczyn , a Pan Dyrektor nie zapomniał o swoich pracownicach i podarował każdej kwiatka. To był bardzo miły dzień.

                                                                                                                                                              Samorząd Uczniowski

  Zdjęcia w albumie DZIEŃ KOBIET

 • KONCERT MUZYCZNY "Z WIZYTĄ U PANA LUTNIKA"

  Trochę w nietypowych warunkach, ale odbył się kolejny koncert z Agencji Artystycznej MAT. Muzycy gościli w Punkcie Przedszkolnym, dzięki temu oprócz „zerówki”, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy koncertu mogły posłuchać przedszkolaki. Tym razem uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o budowie skrzypiec, altówki i wiolonczeli, a także tego, kto zajmuje  się tworzeniem tych instrumentów. Ponadto uczennice klasy II - Sylwia Siwik, Magda Zygmunt i Ula Marczyk - wzięły udział w konkursie wokalnym.

                                                                                                                                                  Anna Jankiewicz

  Zdjęcia w albumie KONCERT - MARZEC

 • REKRUTACJA - DOKUMENTY DO POBRANIA

   

  WNIOSKI - PUNKT PRZEDSZKOLNY I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sątopach w roku szkolnym 2018/2019 - Deklaracja_przedszkole.docx

  Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej - Oswiadczenie_o_wielodzietnosci.docx

  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka -  Oswiadczenie_samotnym_wychowywaniu.docx

  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sątopach roku szkolnym 2018/2019 - Wniosek_przedszkole.doc

   

  WNIOSKI - SZKOŁA

  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszejSzkoły Podstawowej w Sątopach w roku szkolnym 2018/2019 - Wniosek_do_klasy_I.docx

  Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej w Sątopach w roku szkolnym 2018/2019 - Zgloszenie_do_klasy_I.docx

 • OGŁOSZENIA - REKRUTACJA

  OGŁOSZENIA - REKRUTACJA - Obrazek 1

  OGŁOSZENIA - REKRUTACJA - Obrazek 2

  OGŁOSZENIA - REKRUTACJA - Obrazek 3

  OGŁOSZENIA - REKRUTACJA - Obrazek 4

 • REKRUTACJA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE

  Komunikat Dyrektora Szkoły

  o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach,

   liczbie wolnych miejsc i warunkach przyjęcia dziecka 

  do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego

  w Szkole Podstawowej  w Sątopach

   

  1. Zasady rekrutacji

  1. Do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sątopach w roku szkolnym 2018/19 przyjmowane są:

  1. dzieci w wieku 6 lat w celu odbycia rocznego (obowiązkowego) przygotowania przedszkolnego;
  2. dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica (nie ma obowiązku);
  3. dzieci w wieku 3- 4 lat na wniosek rodzica  (nie ma obowiązku);
  1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie deklaracji o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym (dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola w szkole) wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.spsatopy.edupage.org w zakładce rekrutacja do oddziałów  przedszkolnych /dokumenty do pobrania lub bezpośrednio w placówce od dnia 12  marca .
  2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
  4. Przedszkole czynne jest 8.00 - 13.00, dodatkowo realizowane są w tygodniu 2 zajęcia po ½ godz. religii (jeśli rodzice zadeklarują).
  5. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola, do większej liczby  placówek,  rodzic  określa preferencje, co do kolejności przyjęcia.
  1. Postępowanie rekrutacyjne

  1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  1. złożenie deklaracji lub wniosku  w sekretariacie szkoły w terminie                                 od 12 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.   w godz. 8.00 – 15.00;
  2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych nie później niż do 13 kwietnia 2018 r. godz. 14.00
  4. postępowanie odwoławcze;
  5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych nie później niż do 24 sierpnia 2018 r.

  3. Do oddziałów przedszkolnych w I etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów

      zamieszkałych w obwodzie szkoły;

  1. pierwszeństwo mają dzieci sześcioletnie podlegające rocznemu obowiązkowi

        przedszkolnemu;

  1. w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci pięcioletnie;
  2. Jeśli są wolne miejsca przyjmowane są dzieci czteroletnie  i trzyletnie

  4. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się II etap rekrutacji.

  7. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 13 kwietnia br. Poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  oddziałów przedszkolnych na tablicy ogłoszeń do godz. 14.00.

  8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z 24 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

  1. Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

  1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego jest złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz oświadczeniem lub wymaganymi załącznikami.

  2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub strony www.spsatopy.edupage.org

  3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się do 23 marca br. do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.

  4. Oświadczenie, o których mowa w pkt. 1. składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

  7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

  8. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

  1. Procedura  odwoławcza

  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.

  3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

   

   

  Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.spsatopy.edupage.org rekrutacja / dokumenty do pobrania.

   

  Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sątopach

  z dnia 12 marca 2018r.

  o liczbie wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym

   w Szkole Podstawowej w Sątopach

  w roku szkolnym 2018/19

   

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sątopach informuje, że nabór do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony

   na wolne miejsca w przedszkolu                 

  Liczba wolnych miejsc wynosi: 50

  1.   Grupa I oddział przedszkolny (dzieci 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne i dzieci 5 letnie) – 25 miejsc
  2.  Grupa II punkt przedszkolny – dzieci 4 letnie i 3 letnie –  25 miejsc.

  Uwaga dzieci będą przypisywane do grup zgodnie z wiekiem, dzieci w tym samym wieku będą tworzyły grupę przedszkolną.

   

      Dyrektor szkoły

      Grzegorz Baten

       

  Sątopy,12.03.2018 r.

 • REKRUTACJA DO I KLASY

  Komunikat Dyrektora Szkoły

               o terminie I etapu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach                                      i warunkach przyjęcia dziecka do

   klasy I

  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach

   

  I. Postanowienia ogólne.

  1. Do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/19 przyjmowane są:

  1. Dzieci w wieku 7 lat urodzone w 2011 roku
  2. Dzieci w wieku 6 lat urodzone w roku 2012 na wniosek rodzica, jeśli dziecko  korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej potwierdzającej możliwość rozpoczęcia nauki w szkole;
  1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku - dotyczy dzieci spoza obwodu.
  2. Dokumenty można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły od dnia 12 marca. Zgłoszenie i wniosek są również do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.spsatopy.edupage.org w zakładce Rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania.
  3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

  II. Rekrutacja

  1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

  1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku w sekretariacie szkoły

        w terminie od 12 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. w godz. 8.00-15.00;

  1. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  2. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

        nie później niż do 13 kwietnia 2018 roku

  1. postępowanie odwoławcze;
  2. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

  2. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

  3. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu.

  4.  Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 13 kwietnia poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń w szkole.

  5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się 24 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

  III . Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

  1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
   o przyjęcie do szkoły wraz z oświadczeniem lub wymaganymi załącznikami.
  2. Wniosek pobiera się z sekretariatu szkoły lub strony www.spsatopy.edupage.org w zakładce rekrutacja do szkoły / dokumenty do pobrania..
  3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się do 23 marca br. do dyrektora szkoły pierwszego wyboru ( sekretariat szkoły ).

  IV. Procedura  odwoławcza

  1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

  2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.

  3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

      Dyrektor szkoły

      Grzegorz Baten

   Sątopy,12.03.2018 r.

 • ZEBRANIE RODZICIELSKIE KLASY I

  Uwaga !

  Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klasy pierwszej na zebranie rodzicielskie, cyklicznie odbywające się co dwa miesiące, dnia 15.03.2018r. o  godz.17.00.

  Wychowawca

  Irena Zawistowska

 • PODSUMOWANIE I PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI GÓRA GROSZA

  Drodzy Uczniowie,

  Samorząd Uczniowski pragnie złożyć gorące podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w akcję Góra Grosza.

  Dzięki Wam zebraliśmy : 311,42 zł.

  Pieniądze trafią do Towarzystwa Nasz Dom – organizatora akcji. Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. Takie małe gesty składają się na wielkie działania.

   

  Samorząd Uczniowski

 • REMONT SALI

  Rozpoczyna się remont naszej szkoły w związku z tym, dzieci niektórych klas musiały opuścić  budynek. Nowe  pomieszczenie do nauki, przygotowali swoim dzieciom rodzice, którzy chętnie  zaoferowali swoją pomoc. W dawnym budynku przedszkola  zaniedbaną salę, odnowili wkładając w to wiele godzin pracy.Obecnie sala wygląda jak nowa, w której uczniowie będą mogli rozpocząć naukę. Serdecznie dziękujemy rodzicom: p. Ewelinie i Kamilowi Kiełpińskim p. Lidii i Pawłowi Zubrzyńskim, p. Annie i Piotrowi Kudlińskim, p. Małgorzacie i Janowi Szkudlarkom, p. Aldonie i Sławomirowi Piegatom, p. Urszuli i Darkowi Maćkowiakom, p.Marcie i Przemkowi Mojak, p. Markowi Zygmunt, p. Anieli  Janik, p. Annie Nowik, p. Ilonie Kiełczewskiej , p. Barbarze Zapałowskiej, p. Katarzynie Sobolewskiej, p. Sylwii Piórkowskiej, p. Katarzynie Klimek, p. Karolinie Leleniewskiej, p. Marcie i Waldemarowi Stankiewiczp. Juliannie Gareli , p. dyrektorowi  szkoły  Grzegorzowi  Batenowi oraz  władzom gminy za materiały  na remont sali.

  Irena Zawistowska

  Zdjęcia w albumie REMONT SALI.

                                

 • OBOWIĄZUJĄCY PLAN LEKCJI OD 12 LUTEGO 2018r.

  Uczniowie, rodzice!

  Od dnia 13 lutego 2018r. nastąpi zmiana planu lekcji. Obowiązujący od tego dnia plan lekcji jest już zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce Plan lekcji 2017/2018.

 • OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PROCESU NAUCZANIA PODCZAS REMONTU

  Uczniowie, rodzice!

  W związku z rozpoczynającym się od dnia 12 lutegow 2018r. remontem w szkole następuje zmiana organizacji naucznia.

  - oddział przedszkolny, tzw. "zerówka" będzie miała zajęcia w Punkcie Przedszkolnym na Osiedlu. 

  - klasa I oraz klasa II będą miały zajęcia w budynku Punktu Przedszkolnego na Osiedlu (odpowiednio biblioteka i harcówka)

  - klasa III oraz klasa IV będą miały zajęcia w budynku Remizy Strażackiej, w salach świetlicy środowiskowej.

  - klasa V, klasa VI oraz klasa VII będą miały zajęcia w szkole, w części hali sportowej.

  Prosimy rodziców o nie parkowanie samochodów na terenie wjazdu do remizy strażacakiej, aby nie blokować wyjazdu wozom strażackim z oczywistych względów.

  Prosimy również rodziców o nie wjeżdżanie samochodami na teren parkingu przy szkole.

 • OGŁOSZENIE

  Ze względów organizacyjnych w dniach 13.02.2018r. - 16.02.2018r. w szkole nie będzie obiadów.

  Prosimy rodziców o uwzględnienie tej informacji w zaopatrywaniu dzieci w drugie śniadanie do szkoły.

  Od 19. 02. 2018r. obiady będą wydawane.

 • OGŁOSZENIE

  Poniedziałek, 12 lutego 2018r. decyzją dyrektora jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

  Tego dnia nie ma lekcji.

 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLASIE I

  Dnia 19.01.2018r. uczniowie z klasy I  wraz z rodzicami  i  wychowawczynią, przygotowali uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Przy pięknie  udekorowanych stołach  pełnych słodkości , babcie i dziadkowie  obejrzeli  montaż słowno -muzyczny w wykonaniu  swoich wnucząt. Nie zabrakło też  życzeń i prezentów z tej okazji .Licznie przybyli goście, chętnie  odpowiadali na pytania, które  wcześniej przygotowały wnuczęta. Po poczęstunku, wnuki wraz z dziadkami, pięknie bawili się przy muzyce . W miłej, tanecznej atmosferze rozeszli się.

                                                                 Wychowawczyni: Irena Zawistowska

 • SPRAWOZDANIE Z FERII

  W poniedziałek, 22 stycznia, w pierwszy dzień ferii, uczniowie SP w Sątopach wraz    z opiekunami wybrali się do kętrzyńskiego kina, gdzie obejrzeli film pt. „Fernando”              w grafice 3D. Z sali kinowej wszyscy wyszli z uśmiechem na twarzy. Następnym punktem tego dnia było lodowisko i dobra na nim zabawa. Uczniowie chętnie poddali się łyżwiarskim szaleństwom, z ogromną determinacją starali się wygrać z grawitacją na tafli lodowiska.

  Zjeżdżalnie, jacuzzi i basen - to atrakcje drugiego dnia ferii (wtorek, 23 styczeń)          z których mieli okazję skorzystać uczniowie w wyjeździe na Termy Warmińskie. Dwugodzinne szaleństwa  „w wodzie” przysporzyły wszystkim, oprócz korzyści zdrowotnych, wiele radości i przyjemnych wrażeń. Wycieczka na basen była świetną zabawą i integracją z innymi. Uczniowie pod opieką ratowników i opiekunów mogli wykazać się umiejętnością pływania oraz korzystać ze wszystkich atrakcji.

  Zapraszam do galerii zdjęć.

                                                             

                                                                                                      Marta Mojak

  Zdjęcia w albumie FERIE.

   

 • LINK DO E-DZIENNIKA

  Od II półorcza w szkole będzie testowany e-dziennik. Link do e-dziennika znajduje się po lewej stronie strony głównej. Loginy i hasła uczniowie i rodzice otrzymają w niedługim czasie. Zachęcamy do logowania się. Być może nie wszystkie informacje będa na bieżąco przez nauczycieli wprowadzane, bo na razie testujemy ten program i też się uczymy. :-) Zatem prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

  Administrator e-dziennika - Agnieszka Koziatek.

 • Zaproszenie na zebranie

  Zapraszamy rodziców na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się jutro, tj. środa 7 lutego 2018r. o godz. 1600 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.

  Spotkanie będzie dotyczyło termomodernizacji i remontu budynku szkoły oraz organizacji pracy szkoły w terminie trwania w/w inwestycji.

  Po zebraniu odbędzie się spotkanie z Radą Rodziców.

  Dyrektor szkoły

 • ZABAWA KARNAWAŁOWA

  W piątek przed feriami nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w Balu karnawałowym. Zabawa była przeznaczona dla klas od 0 do 7, a została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. Najliczniej na zabawę przybyli uczniowie z klas 0-III, miłym zaskoczeniem było przyjście na bal dwóch przedszkolaków z punktu - Rafała i Mikołaja. Impreza rozpoczęła się menuetem, który zatańczyli wszyscy goście. Następnie odbyła się zabawa integracyjna i wspólne tańce. Każdy miał okazję przedstawić się i zaprezentować swój strój a pod koniec imprezy odbyło się wręczenie nagród za najciekawsze przebranie. Pod uwagę była brana kreatywność i ręczne wykonanie stroju. Z racji tego, że było mało dzieci każdy otrzymał nagrodę. Podczas Balu odbyły się różne konkurencje w których dzieci mogły zdobyć dla swojej drużyny paczkę cukierków. Nagrody i cukierki zostały ufundowane przez Radę Rodziców, a napoje przez Samorząd Uczniowski. Mimo niewielkiej liczby osób wszyscy świetnie się bawili i w dobrym nastroju rozpoczęli ferie.

  Anna Jankiewicz

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Sątopach
  Sątopy
 • +89 718 70 13

Galeria zdjęć