HISTORIA SZKOŁY

Szkoła w Sątopach rozpoczęła działalność 1 września 1947 roku. Pierwszym kierownikiem szkoły była Janina Wdowińska. W pierwszym roku nauki w szkole uczyło się 51 dzieci. Pracowało dwóch nauczycieli:J. Wdowińska i Adam Cieślikowski. W szkole były 4 izby lekcyjne.

Następnym kierownikiem szkoły został p. Tomkiewicz, a od 1954 roku pracą szkoły  kierowała p. Teresa Krajewska. W tym czasie pracowało w szkole czterech nauczycieli: Teresa Krajewska, Zofia Glinka, Helena Hanusowicz i Cecylia Zagrajek. W 1960 roku kierownikiem szkoły został p. Piotr Krajewski.

10 stycznia 1965 roku została otwarta w Sątopach nowa szkoła - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pierwsi nauczyciele w nowej szkole to: Państwo Teresa i Piotr Krajewscy, Jadwiga Raczyńska, Stefania Kopańska, Bajer Irena, Hanusowicz Helena, Ławrynkiewicz Antonina.

W tym czasie w szkole uczyło się 180 uczniów. Wszyscy cieszyli się, że wybudowano nowy budynek szkolny. Rodzice sami uporządkowali teren wokół szkoły po zakończonej budowie.

Nauczyciele zwrócili się z prośbą do Wydziału Oświaty i Kultury w Biskupcu o nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej.

Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 6 czerwca 1965 roku. Kuratorium reprezentował Michał Płocica. W tym czasie pracą szkoły kierował Piotr Krajewski. W szkole pracowało 7 nauczycieli.

W okresie od 23.08.1976r do 2.02.1977r dyrektorem szkoły był Ryszard Frajtak , a od  2.02.1977r Kazimierz Grygalun, który sprawował tę funkcję 30 lat.  Zastępcą dyrektora został Adam Fijałkowski. Od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2017 roku dyrektorem szkoły, w wyniku konkursu, była Barbara Zasada, absolwentka tej szkoły.

 Od czerwca 1977r nauka odbywała się w obu budynkach szkolnych.

W szkole w Biskupiej Woli odbywały się zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej.

 W czerwcu 1977 roku zamknięta została szkoła  w Unikowie. Od tego roku dzieci z tych okolic zaczęto dowozić do szkoły w Sątopach. W roku szkolnym 1977/78 w naszej szkole uczyło się 326 uczniów. W 1978 roku szkoła otrzymała nazwę: Zbiorcza Szkoła Podstawowa.W roku szkolnym 1979/80 zaczęły w Sątopach naukę dzieci z Tarnin, gdzie szkołę także zamknięto. W szkole w Sątopach uczyło się już 387 uczniów. Ostatnie lekcje kończyły się o godzinie 19:05.

 1 września 1984 roku nastąpiło otwarcie nowej części szkoły. Przybyły 4 izby lekcyjne i pomieszczenie na bibliotekę, której księgozbiór liczył 7111 książek. W tym roku  w szkole uczyło się 398 uczniów. Lekcje kończyły się o godz. 16:15.

 7 listopada szkoła nasza została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół.

 W 1988 roku nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora. Wanda Gorwa sprawowała tę funkcję do września 1991 roku. W latach 1991- 1995 zastępcą został ponownie Adam Fijałkowski. W roku szkolnym 1994/95 kadra pedagogiczna liczyła 19 osób. W szkole uczyło się 289 uczniów.

 Od 2000 roku szkoła podstawowa jest 6- klasowa.W kwietniu 2001 roku uczniowie klas szóstych zdają swój pierwszy w życiu egzamin.

W dniach 3-4 VI 2005 roku obchodzono jubileusz 40-lecia szkoły połączony z przekazaniem szkole sztandaru.

W roku 2009 do szkoły dołączono Punkt Przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 3-5 letnie. Mieści się on w budynku byłego przedszkola na osiedlu.Dużo uwagi poświęcono na poprawę estetyki szkoły - od roku 2008 systematycznie prowadzono remonty - wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową, odnowiono szkolny korytarz, szatnię, przystosowano i wyposażono pomieszczenia do wydawania obiadów. Szkoła w pełni jest skomputeryzowana. Uczniowie uczą się w sali komputerowej wyosażonej w 20 stanowisk, w każdej sali lekcyjnej jest komputer z dostępem do Internetu. W ramach programu "Radosna szkoła" przygotowano dla najmłodszych świetlicę - z częścią do nauki i bawialnią.

W kwietniu 2010 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej hali sportowej przy szkole z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę siatkową i z salą korekcyjną. Uroczyste otwarcie hali odbyło się  już po roku -10 czerwca 2011roku. Halę wyposażono w nowoczesny sprzęt sportowy. Dzięki dofinansowaniu Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”, w IV 2014 roku przy szkole powstał plac zabaw, a kilka miesięcy później- wymieniono nawierzchnię placu przy szkole.

Z dniem 1 września 2017 roku nasza szkoła, w wyniku reformy oświaty, została przekształcona w ośmioklasową szkołę podstawową. Jej dyrektorem, w wyniku konkursu, został Grzegorz Baten.

Przez te wszystkie lata uczniowie naszej szkoły włączali się do pracy na rzecz środowiska, w którym żyją.

 W czasie istnienia PGR Sątopy uczniowie pomagali w kopaniu ziemniaków. Brali udział w pracach porządkowych na Osiedlu. Obecnie też uczestniczą w porządkowaniu najbliższej okolicy w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, "Dzień Ziemi". W roku 2009 założono szkolny ogród, w którym każdego roku dokonuje się nowe nasadzenia. Dużo sadzonek otrzymano od sponsorów oraz ze sprzedaży makulatury. Uczniowie włączają się w akcje ekologiczne- zbiórka makulatury, baterii, telefonów. Już po roku - szkoła w konkursie na najładniejszą posesję otrzymała wyróżnienie podczas gminnych dożynek. Szkoła włącza się w akcje na rzecz środowiska-akcja "Ratowania starych dworców", czy "Złota aleja" - obie rozpropagowane przez dziennikarkę - dawną mieszkankę Sątop - Elżbietę Mierzyńską.

W szkole były i są organizowane   liczne uroczystości przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbywają się spotkania  przy choince, które stały się imprezą środowiskową. Tradycyjnie w ostatnim dniu nauki przed feriami w naszej szkole odbywa się zabawa choinkowo- karnawałowa. Uroczyście obchodzone są w szkole: Ślubowanie uczniów klasy pierwszej, Dzień Edukacji, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dni Rodziny, Dzień Babci,Dzień Unii Europejskiej, Dzień Dziecka, Dzień Patrona Szkoły. 6 czerwca 2012 roku - w ramach obchodów Dnia Patrona, dokonano uroczystego odsłonięcia popiersia Marii Konopnickiej. Popiersie wykonała absolwentka szkoły - Krystyna Piegat. W przygotowaniach wielu uroczystości biorą udział rodzice. Uczniowie naszej szkoły włączają się w akcje organizowane przez Świetlicę Środowiskową na osiedlu w Sątopach. Szkoła była inicjatorem i organizatorem kilku Marszó Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Od początku istnienia szkoły mieliśmy okazję pracować z uczniami zdolnymi, którzy rozwijali swoje zdolności na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki własnemu zaangażowaniu i pomocy nauczycieli nasi podopieczni osiągali sukcesy. Sukces ucznia to także sukces nauczyciela i szkoły.

 W szkole organizowane są  liczne konkursy m.in. recytatorski „Spotkanie z poezją”, „Na wschód od Bugu”, matematyczny „Kangur”, plastyczny, wiedzy pożarniczej. Zwycięzcy tych konkursów reprezentowali szkołę na eliminacjach wyższych szczebli.

Uczniowie naszej szkoły zajmowali w nich wysokie miejsca i tak:

W 1993 i 1995r reprezentacja naszej szkoły w eliminacjach wojewódzkich „Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” zajęła  II miejsce. Uczniów do tych konkursów przygotowywał Adam Fijałkowski. W 1998r Szymon Filipczyk ( przygotowywany przez Barbarę Fijałkowską) zajął I miejsce w Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”, w 1999 roku także w tym konkursie zajął II miejsce.

W 1999 roku na eliminacjach wojewódzkich XXX konkursu recytatorskiego „Na wschód od Bugu” II miejsce zajęła Iwona Paszko, III miejsce Małgorzata Paszko. W 2000 roku w wyżej wymienionym konkursie I miejsce zajął Krystian Kulesz, III miejsce Martyna Stańko. Osiągnięcia uczniów w konkursach plastycznych i w więkzości konkursów recytatorskich to zasługa Barbary Fijałkowskiej.

W 1987r w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Moja ziemia sercem malowana”  laureatką została Agnieszka Rozad.

W lutym 1989r odbyła się wystawa twórczości plastycznej uczniów naszej szkoły w salonie wystawy MDK w Olsztynie.

W lutym 1999r na wystawie w Pałacu Młodzieży w Olsztynie prezentowane były prace uczniów szkoły w Sątopach wykonane na lekcjach plastyki i kółka plastycznego.

  W 1996r pięcioosobowy zespół w składzie: Marcin Jadeszko, Daniel Iwański, Grzegorz Godlejewski, Wojciech Wróblewicz ,Mariusz Ziejko reprezentowali naszą szkołę na Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Halowej Szkół Wiejskich w Warszawie i zajął XXII miejsce.

 1997- Ewelina Kożuchowska, Agnieszka Lutowska- laureatki ogólnopolskiego konkursu „Krajobraz Polski”.

  1998- Małgorzata Muzińska- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z poezją dziecięcą ”.

  1999- Konkurs „Ptaki”- Olsztyn- wyróżnienie Adrianna Noga i Justyna Olszewska. Bezpieczeństwo i higiena pracy- II miejsce Iwona Paszko. Recytatorski „Poezja i proza na wschód od Bugu”, Dobre Miasto- II miejsce Iwona Paszko.

  2000- Krystian Kulesz „”Poezja dziecięca” I miejsce w gminie i powiecie laureat wojewódzki konkursu „Poezja i proza na wschód od Bugu”.

  2001- „Poezja i proza na wschód od Bugu”- I miejsce Krystian Kulesz i Dominika Zawistowska- laureaci wojewódzcy, konkurs plastyczny organizowany przez Gazetę Olsztyńską- laureat Andrzej Wróblewicz.

 2003- I nagroda w Powiatowym Konkursie Recytatorskim zdobyta przez Krystiana Kulesza.

  2004- I nagroda w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Bartoszycach dla naszego kółka teatralnego.

 2009 - II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej -Barbara Niestępska.       

2010 i 2011- II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Marceli Wiłkojć.

2010 - I miejsce w Gminnym Konkursie Fotograficznym.

2010- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Olimpijska zima Vancouver 2010"-Iza Ciesielska.

2011-I miejsce w regionalnym konkursie plastycznym -"Bożonarodzeniowa kartka Świąteczna"- (Lokalna Grupa Wsparcia "Warmiński Zakątek") -Iza Ciesielska.

2015- I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Bartoszycach -Kacper Moskalik

  Wiele było wydarzeń kulturalnych, które na długo pozostaną w pamięci ich uczestników.

 22 maja 1978r odbyło się w naszej szkole spotkanie z pisarzem Warmii i Mazur Janem Boenigkiem.Uczniowie wielokrotnie wyjeżdżali do Olsztyna do Teatru im. Stefana Jaracza oraz Teatru lalek „Czerwony Kapturek”.

 Odbyło się szereg wycieczek mających na celu poznanie naszego kraju. Organizowane były wycieczki m.in. do Warszawy, Gdańska, Malborka, Torunia czy Ciechocinka, Giżycka, Mikołajek, Fromborka, Olsztyna, leśniczówki Pranie oraz biwaki w miejscowościach Wilimy, Martiany, Wilkasy.

 Uczniowie naszej szkoły startowali w zawodach okolicznościowych, gminnych, rejonowych, wojewódzkich, makroregionalnych i mistrzostwach Polski. Wiele poniższych sukcesów przypisać należy m.in. Józefowi Zawistowskiemu.

 Najważniejsze osiągnięcia:

- Mistrzostwa Polski; Grzegorz Krysiński, Krystian Malinowski, Marcin Jaszczak,

- Makroregion; Mariusz Kuźmiński, Grzegorz Krysiński, Marcin Jaszczak, Rafał Jaszczak, Krystian Malinowski,

- ZŁOTA JEDENASTKA mistrzostw województwa w piłce nożnej jedenastoosobowej

- SREBRO w piłce nożnej halowej, pięcioosobowej,

- wielokrotni medaliści mistrzostw wojewódzkich; G. Krysiński, M. Kuźmiński, R. Łomżyński, K. Malinowski, R. Jaszczak, M. Jaszczak, M. Derda, S. Dudek, A. Kędra, A. Skrzyński, R. Raczyło, J. Misior, R. Siniuk, P. Marczyk, K. Marczyk, M. Ziejko, S. Mucha, K. Ankiersztajn, K. Borkowski, A. Rogalska, B. Rząp, G. Godlejewski , I. Paszko, Ł. Węglik, J. Jaszczak, A. Jaszczak, W. Łuczkow, A. Łuczkow, J. Archaiki, J. Sierocińska, M. Góra, M. Mojak, M. Więczkowski, M. Jadeszko, Ł. Romanowicz, Ł. Ferschke, A. Zawistowski, A. Kupis, B. Kupis, A. Matulewicz , D. Zawistowska, Ż. Sztolń, M. Skaczkowska, A. Wróblewicz, R. Rędzińska, R. Ziółkowski, K. Kopeć, K. Góra, K. Rogalska, B. Plonkowski, A. Skibicka, J. Podgórska, R. Romanowski, J. Kozioł, M Kokosińska, Ż. Rędzińska, P. Dobielewski, D. Marczyk, M. Sujeta, M. Bajer, D. Iwański, D. Arkiensztajn, M. Pacuk, I. Sztynio, A. Krysińska, W. Wróblewicz, W. Stankiewicz, W. Halińska, R. Buthusaim, M. Buthusaim, M. Mierzejewska, E. Drężek, K. Bogusz, A. Młodkowska, D. Wojciechowska, M. Kuźmińska, J. Małachowska, A. Koził, A. Łykowska, W. Jurczek, K. Jurczek, J. Jurczek.

- Bieg Niepodległości w Bartoszycach 2008 r. -I miejsce D.Buthusaim,w 2009 -I miejsce B.Goszewski, 2010 - I miejsce A.Stankiewicz,

-Bieg Majowy w Bartoszycach 2008r.- I miejsce D.Buthusaim i B.Goszewski, 2010r. -I miejsce B.Goszewski,

- I etap eliminacji wojewódzkich IV Turnieju Orlika w Lidzbarku Warmińskim – kategoria chłopcy 10-11 lat – I miejsce w roku 2013.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Sątopach
    Sątopy
  • +48 734 199 644

Galeria zdjęć